Carregant

Si us plau, esperi

004/20/0004-00-CP/01

Contractació del manteniment integral de les jardineres ubicades als carrers, parcs i jardins de la ciutat de Barcelona i la inserció laboral de col.lectius amb especials dificultats d'inserció laboral, amb mesures de contractació pública sostenible (Reservat a centres especials de treball d'iniciativa social d'acord amb la disposició Addicional 4ª LCSP)
Import sense IVA
1.843.521,34 EUR
Estat Publicat
Període de sol·licituds 31/de jul./2020 13:00 - 01/de set./2020 13:00
Òrgan de contractació Institut Municipal Parcs i Jardins
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.843.521,34 EUR
Nº lots 2

Forma de presentació


Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

 • Límit de lots als quals pot ser adjudicat: 1

 • Tamany màxim per document: 250 MB

 • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

 • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 54. Metodologia del seguiment i control
  • Proposta tècnica d'acompanyament a la inserció laboral i protocols
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Aportació al servei de vehicles distintiu zero
  • Aportació camió grua amb distintiu ambiental superior a C
  • Experiència perfil tècnic
  • Proposta d'acompanyament i seguiment social
  • Proposta sembrar plantes que atreguin fauna
  • SOC02.06 FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ FEMENINA

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 1.127.881,18 Publicat
77311000-3 Serveis de manteniment de jardins i parcs 

2 715.640,16 Publicat
77311000-3 Serveis de manteniment de jardins i parcs 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Pliego técnico

Publicat el 15/de jul./2020

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars

Publicat el 15/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCAP

Publicat el 15/de jul./2020

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annexos PCT

Publicat el 21/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DEUC

Publicat el 21/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe necessitat

Publicat el 21/de jul./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci DOUE

Publicat el 21/de jul./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

004/20/0004-00-CP/01: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

25 de setembre 2020 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud