Carregant

Si us plau, esperi

001/20010012/20000936

GESTIÓ DELS EQUIPAMENTS DE LLEURE INFANTIL DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE, DIVIDIT EN 3 LOTS
Import sense IVA
802.651,51 EUR
Estat Avaluació
Període de sol·licituds 11/d’ag./2020 00:01 - 25/d’ag./2020 18:00
Òrgan de contractació Ajuntament de Barcelona
Tipus de contracte Serveis
Tipus de procediment
Obert
SARA
Valor estimat 1.543.560,60 EUR
Nº lots 3

Forma de presentació

El termini de presentació d'ofertes ha finalitzat

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Annex 1: DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Annex 2: Model declaració constitució temporal d'empreses (UTE)
  • Annex 3: Declaració responsable relacions econòmiques amb països considerats paradisos fiscals
  • Annex 4: Declaració responsable Drets Humans
  • Annex 5: Autorització
  • Annex 6: Declaració responsable per empreses estrangeres
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Millora proposta tècnic sobre el punt 3. Organització i seguiment d'activitats
  • Millora proposta tècnic sobre el punt 5. Imatge i comunicació
  • Millora proposta tècnic sobre el punt 6. Avaluació control i seguiment de serveis i activitats
  • Millora proposta tècnic sobre el punt 7. Altres propostes de millora
  • Millora proposta tècnica sobre punt 1.Marc teòric orientació bàsica, àmbit i metodologia de treball
  • Millora proposta tècnica sobre punt 2. Metodologia i serveis
  • Millora proposta tècnica sobre punt 4. Punts programàtics intervenció i programació ordinària i ext.
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Disminució del temps de cobriment de baixes o absències del personal de l'equip
  • Increment de l'horari d'obertura
  • Increment del nombre d'activitats trimestrals extraordinàries obertes en algun dels barris
  • Increment del número de monitors/es de reforç
  • Preu. ADJUNTAR MODEL ANNEX 7, OFERTA ECONÒMICA.
  • Proposa ampliar tandes casals estiu durant vacances
  • Proposa una programació d'activitats de Setmana Santa

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 260.000,00 Avaluació
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals 

2 282.651,51 Avaluació
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals 

3 260.000,00 Avaluació
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Pliego técnico

Publicat el 04/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 3 model declaració responsable relacions econòmiques paradisos fiscals

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 4 Drets humans

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 6 model declaració responsable per empreses estrangeres

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 DEUC.xml

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 model oferta econòmica LOT 2

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 8 Personal subrogació lot 1, lot 2 i lot 3

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Nota aclaratoria oferta econòmica tots els lots

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annes 9 Clàusules socials Pla d'Igualtat de Gènere

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Publicat el 03/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 5 autorització

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 10 Mesures de seguretat

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 1 DEUC.pdf

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 2 model declaració constitució temporal d'empreses (UTE)

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 model oferta econòmica LOT 3

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Annex 7 model oferta econòmica LOT 1

Publicat el 05/d’ag./2020

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/20010012/20000936: Mesa d'obertura de la sección Sobre B: Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor

8 de setembre 2020 10:30

En curs

001/20010012/20000936: Mesa d'obertura de la sección Sobre C: Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules

15 de setembre 2020 11:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
En el sobre 2, quina documentació podem incloure? Pel que es desprèn de la informació continguda al plec administratiu, hem d'incloure un projecte que contingui la nostra proposta en base a la documentació per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor. en un sobre cada lot diferent al que ens presentem. Pel que es desprèn de la informació continguda al plec tècnic, també es presentarà un projecte pedagògic i de gestió que s'inclourà al sobre 2, un projecte de 75 pàgines amb un guió específic. La nostra pregunta és: · Són dos projectes per cada lot: un que respongui al guió de judici de valor i un segon projecte que respongui al guió del plec tècnic? · O es un sol projecte per lot amb el guió de projecte indicat en el plec tècnic i que respongui als punts del judici de valor. En aquest cas la extensió màxima seria de 75 pàgines? · Per últim, en el sobre 2 podem annexar altres documents que es considerin rellevants?
Publicada

10/d’ag./2020

Cal indicar que en el sobre electrònic 2 (B), que fa referència als criteris de valoració de les ofertes, clàusula 10 del plec de clàusules administratives particulars, ha de contenir la documentació per a la ponderació dels criteris d'adjudicació avaluables en base a judicis de valor. És un sol projecte el que es demana i cal contestar a les valoracions que es faran segons els criteris. És presentarà un sobre per a cada lot indicant el número de lot corresponent. Pel que fa al projecte, en el plec de clàusules administratives particulars s'indiquen els criteris que es valoraran i que depenen d'un judici de valor respecte al projecte i al seu guió que es detalla en el plec de prescripcions tècniques. És un sol projecte el que es demana i s'ha de contestar i el que es demana Aquest projecte no s'estendrà més de 75 pàgines. De la documentació que es presenti es farà la valoració.
Bona tarda, Al respecte de la presentació de la documentació del sobre 2 (proposta tècnica) a través de la plataforma proposada, Pixelware, veiem que els punts s'han de presentar per separat, en documents separats. És així? En cas afirmatiu, com computarà l'extensió màxima global? Cal tenir present que al fraccionar-ho, es generaran espais en blancs al final de cada punt. Cal presentar portada i index de cada punt? Aquests computen per la limitació de pàgines totals? Pel que respecte al sobre 3, en els plecs es diu que si s'opta a tots els lots cal definir ordre de prioritat. La mateixa plataforma, Pixelware, no defineix on adjuntar aquesta informació. On cal informar-ho? Salutacions
Publicada

13/d’ag./2020

contestada

14/d’ag./2020

Resposta a la presentació de la documentació del sobre 2 (proposta tècnica): Es pot presentar separat i també es pot presentar el projecte sencer a cada punt, i es valorarà la part del punt concret que es demana. En cas de presentar separat per punts, es comptaran les pàgines que tinguin contingut, despreciant la portada i índex de cadascuna. La resta de preguntes del sobre 2 ja queden contestades. Resposta a la presentació del sobre 3: Caldrà definir la prioritat en els lots que es presentin, indicant-hi la prioritat, en el document de l'oferta econòmica.