Carregant

Si us plau, esperi

Carregant

Si us plau, esperi

Data i hora oficial

La Plataforma de Licitació de l'Ajuntament de Barcelona sincronitza la data i l'hora amb el Real Institut i Observatori de l'Armada, tal com publica l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, de conformitat amb el que es preveu sobre l'hora legal en el Reial decret 1308/1992, de 23 d'octubre pel qual es declara al Laboratori del Real Institut i Observatori de l'Armada (ROA), com a laboratori dipositari del patró nacional de Temps i laboratori associat al Centre Espanyol de Metrologia.

De manera que per a la realització de qualsevol tràmit per part dels usuaris de la seu, serà la data i hora esmentades les que tinguin validesa legal i no les de l'equip o de referència dels propis usuaris. Serà per tant necessari actualitzar l'hora quan es vulgui tenir certesa de la data i hora donades en un moment determinat.

Calendari oficial

La Llei 39/2015 de l'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,

Segons la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics s'estableix que cada seu electrònica en què aquest disponible un registre electrònic determinarà, atenent l'àmbit territorial en què s'exerceix les seves competències el titular d'aquella, els dies que es consideraran inhàbils als efectes dels apartats anteriors. En el següent enllaç es pot trobar als efectes en l'àmbit nacional:

En compliment d'aquest article es posa a disposició el calendari de dies inhàbils de l'Administració Pública.