Carregant

Si us plau, esperi


001/21002033
Servei d'assistència veterinària per als cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, subministrament de productes farmacèutics i sanitaris, altres prestacions i el servei de ferrament dels cavalls, d'acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat en dos lots (Exp. 20214090)

serveis d¿assistència veterinària per als cavalls i gossos de la Guàrdia Urbana de Barcelona, subministrament de productes farmacèutics i sanitaris, altres prestacions i el servei de ferrament dels cavalls, d¿acord amb les previsions del plec de prescripcions tècniques i amb mesures de contractació pública sostenible, desglossat en dos lots.


Import sense IVA
213.137,87 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
10/de jul./2021 - 09/d’ag./2021 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
213.137,87 EUR
Nº lots 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Sobre de clàusules administratives
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
    • Documentació Sobre 1
  • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
    • Documentació sobre 2: oferta tècnica i econòmica

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
85200000-1 Serveis de veterinària 

1 Servei d'assistència veterinària als cavalls de la Unitat Muntada de la GUB, subministrament de productes farmacèutics i sanitaris, altres prestacions Veterinaris, prod.farma, estades,ferrament cavalls 184.044,16 Avaluació
85200000-1 Serveis de veterinària 

2 Servei d'assistència veterinària als gossos de la Secció canina de la GUB, subministrament de productes farmacèutics i sanitaris, i altres prestacions Veterinaris,prod.farma i altres prestacions gossos 29.093,71 Avaluació

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particul.

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/21002033: Mesa d'obertura de la sección BC: Sobre de condicions tècniques i econòmiques

10 de setembre 2021 09:00

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud