Carregant

Si us plau, esperi


018/01/21
Subministrament i serveis per dotar Barcelona Activa d'una nova plataforma tallafocs per securitzar les comunicacions internes al centre de processament de dades propi


Import sense IVA
160.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
12/de gen./2022 10:00 - 28/de gen./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Subministraments
Obert
No 192.000,00 EUR
30237300-2 Material informàtic 

48000000-8 Paquets de programari i sistemes d'informació Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Criteris que depenen d'un judici de valor
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta econòmica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques (PPT)

Publicat el 10/de gen./2022

Descarregar

Plec administratiu

Plec de clàusules administratives particulars (PCAP)

Publicat el 11/de gen./2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud