Carregant

Si us plau, esperi


025/F220000308
SERVEI PER A LA GESTIÓ I IMPLEMENTACIÓ D'UN ESPAI FAMILIAR AL BARRI DE TRINITAT NOVA, EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE BARCELONA, AIXÍ COM PER AL FOMENT DE L'EFICIÈNCIA SOCIAL


Import sense IVA
64.268,85 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
17/de maig/2022 09:00 - 13/de juny/2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 128.537,70 EUR
98133000-4 Serveis prestats per associacions de caràcter social Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
    • Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

plec de condicions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Documents addicionals a publicar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Condicions Particulars

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Pel que fa als documents que s-han d-annexar a l-oferta, s-accepta la signatura digital com a vàlida? És necessari també el segell? Gràcies.
Publicada

08/de juny/2022

contestada

08/de juny/2022

Amb la signatura digital n'hi ha prou. Gràcies.
Els plecs administratius destaquen un punt de millora automàtica per increment salarial. Al model document número 4 no figura aquest punt. Es podria facilitar el model correcte? Gràcies
Publicada

31/de maig/2022

contestada

31/de maig/2022

Bon dia. Passem a substituïr el document model 4 per a incorporar l'apartat a ofertar d'increment salarial. Salutacions.
En relació a la subcontractació de part del servei, les partides alçades que suposen una despesa amb tercers, es consideren subcontractables? Per exemple, els serveis de traducció, es considera una subcontractació?
Publicada

13/de juny/2022

contestada

13/de juny/2022

Bon dia, Sí, es considera subcontractació, però tot i que és una part molt necessària, no forma part de l'objecte principal del servei.
Bona tarda, es podría facilitar el DEUC? Gràcies
Publicada

25/de maig/2022

contestada

25/de maig/2022

Tenim un dubte en relació a la neteja de l espai: a la clàusula 6 del plec tècnic s especifica que la neteja de l espai comportarà dues hores diàries a realitzar després de l activitat. Tenint en compte que l activitat compren de dilluns a dijous, això serien 8 hores setmanals, unes 400 hores a l any. No obstant, al quadre de preus es detalla que la quantitat d hores calculada per tota l anualitat és de 800 hores. Podrien aclarir aquest punt, si us plau?
Publicada

10/de juny/2022

contestada

10/de juny/2022

Les hores previstes per a neteja són aproximades i per tant, s'ha volgut posar una xifra d'hores que cobreixi el servei tota vegada que no podem saber de forma exacta el nombre d'hores necessàries i aquest pot variar cada mes. Caldrà facturar cada mes el nombre d'hores realitzades al preu unitari ofertat. Salutacions.
Respecte al marge de millora, tenim el dubte d on ubicar-lo. Al model document 4, el marge de millora està ubicat a les despeses indirectes, juntament amb els beneficis. Per tant, una part del cost de personal es considera indirecte? o s hauria de considerar com a cost directe dins del mateix model de document 4?
Publicada

07/de juny/2022

contestada

08/de juny/2022

Si parleu del desglossament de costos directes i indirectes, la millora salarial ha d'estar inclosa als costos salarials, que són costos directes. Si és benefici per a l'empresa, és cost indirecte.
El plecs administratius contemplen 3 partides alçada: sortides i activitats i material fungible; neteja; i comunicació, difusió i traducció. En canvi, el model 0 i el model document número 4 demana preu unitari de la partida destinada a la neteja. Quin seria el correcte? la partida alçada inclou neteja? Quin és el total de la partida alçada? Gràcies
Publicada

31/de maig/2022

contestada

31/de maig/2022

Bon dia, Els plecs han estat esmenats en el sentit d'aclarir que les úniques partides alçades són les partides destinades a sortides, activitats, material i comunicació, difusió i traducció, essent la partida de neteja, una partida a preu unitari. Aquestes dues partides alçades sumen un total de 7.000 euros. Així doncs, les partides alçades no comptaran per a l'aplicació de la fórmula per a determinar la puntuació de la part automàtica, però sí la partida de neteja, que no és alçada. Aquesta esmena ve detallada a la diligència de publicada. S'ha ampliat el termini per a la presentació d'ofertes en considerar que l'esmena té un pes important per a condicionar les licitadores i la seva possible oferta. Salutacions.