Carregant

Si us plau, esperi


073/26/22
Serveis redacció projecte executiu camins Rec Comtal


Import sense IVA
73.068,35 EUR
Estat
Formalitzat
Periode de sol·licituds
11/d’ag./2022 - 12/de set./2022 09:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 87.682,02 EUR
codi CPV
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Compromís adscripció Annex 4
  • Declaració responsable Annex 1
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • A.- Memòria
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • B.1. Pel preu ofertat
  • B.2. Per acreditar serveis de consultoria i redacció
  • B.3. Per la reducció del termini d¿execució del contracte sense cost addicional
  • B.4 Per l¿ampliació del termini de garantia per sobre del termini establert al PCAP

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plecs Tècnics

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe intervenció

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe jurídic

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA I OBERTURA SOBRE A

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA II OBERTURA SOBRE B

Descarregar

Plec administratiu

Plecs Administratius

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Anunci licitació

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Avantprojecte

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe d'idoneïtat

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA III MESA CONTRACTACIÓ PUNTUACIÓ SOBRE B

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA IV MESA CONTRACTACIÓ VISTA SOBRE C

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

073/26/22: Sobre C

15 de setembre 2022 09:30

Finalitzada

Document Data de publicació
ACTA IV MESA CONTRACTACIÓ VISTA SOBRE C Publicat el 21/de set./2022

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
C1.- Agrairia que em responguessin un dubte relacionat amb la licitació en curs amb expedient 26/22 - Serveis redacció projecte executiu camins Rec Comtal: El criteri de puntuació A.2.-Planificació temporal i cronograma per a la redacció del projecte executiu diu el següent: Es valorarà la descripció (gràfica i escrita) de la planificació del conjunt de treballs a desenvolupar. Es presentarà una planificació segons el termini de licitació I en el criteri B.3. Per la reducció del termini d'execució del contracte sense cost addicional diu: Per la reducció del termini d'execució del contracte de serveis sobre el termini establert al PPT: 2 punts per cada setmana de reducció (sense cost), degudament justificada en la planificació temporal i al cronograma Per tant, la planificació presentada en el punt A.2. s'ha de fer d'acord a la reducció del termini del criteri B.3. tot i estar en sobres diferents o es fa en base a la durada tota estipulada pel plec? En el primer cas, cal adjuntar de nou la planificació en el sobre C o és suficient amb la presentada en el sobre B? En el segon cas, s'han de presentar dues planificacions una en el sobre A per la durada total i una en el sobre B per la proposta de reducció?
Publicada

02/de set./2022

contestada

05/de set./2022

R.1.- Certament, en els PCAP s'estableix la prohibició d'incloure informació en el SOBRE B que pugui servir per conèixer la proposta del SOBRE C. Per tant en el criteri de valoració B.3, ("Per la reducció del termini d'execució del contracte de serveis sobre el termini establert al PPT: 2 punts per cada setmana de reducció (sense cost), degudament justificada en la planificació temporal i al cronograma, i fins a un màxim de 10 punts") ha d'interpretar-se que es refereix al fet que haurà de JUSTIFICAR-SE EN EL SOBRE C aquesta reducció RESPECTE A LA PLANIFICACIÓ TEMPORAL I CRONOGRAMA del SOBRE B. Per tant, hi ha d'haver: - EN EL SOBRE B una planificació temporal i cronograma segons el termini de la licitació. - EN EL SOBRE C, s'hi haurà d'indicar, si és el cas, una reducció del termini d'execució i incloure-hi l'adaptació de la planificació temporal i cronograma a partir d'aquesta reducció del termini.