Carregant

Si us plau, esperi


006/22000892
Restauració i adequació arqueològica del tram de Muralla Romana ubicat a la l'immoble de Banys Nous, 16, amb mesures de contractació pública sostenible

intervenció arqueològica consistent en la restauració i adequació del tram de Muralla Romana inclòs en l¿immoble de c. Banys Nous, 16


Import sense IVA
53.719,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
20/de set./2022 14:45 - 05/d’oct./2022 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert simplificat
No 53.719,00 EUR
71351914-3 Serveis arqueològics Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • Adscripció d¿un tècnic GIS amb experiència professional superior a 5 anys
  • Compromís de definició del relat museogràfic
  • Compromís de dissenyar plafons i museografia (mínim 2 plafons)
  • Compromís de participac en tallers de restaur/arqueolog amb els usuaris de La Sínia, fins a 10 hores
  • Compromís de participació en jornades de difusió, fins a 10 hores de dedicació
  • Compromís de realitzar material pedagògic adaptat als usuaris de La Sínia
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • Declaració responsable de submissió als jutjats i tribunals espanyols
  • Declaració responsable d¿acord amb el model de l¿annex 3
  • Experiències de tipus A - Direcció i/o Participació en intervencions amb restes d¿època romana
  • Experiències de tipus B ¿ Direcció i/o Participació en intervencions en edificis i entorns BCIN
  • Experiències de tipus C - Direcció i/o participació en treballs de restauració
  • Experiències de tipus G ¿ Experiència en fotogrametria
  • La declaració responsable segons model que consta a l¿annex 4 (DDHH)
  • Oferta econòmica
  • Realitzar la fitxa de la intervenció arqueològica a la Carta Arqueològica de Barcelona
  • Realitzar les fitxes de les estructures de les torres
  • Tipus D - Dir i/o participac en treballs de restaur ¿ consolidac en restes època romana i/o medieval
  • Tipus E - Dir i/o part en treb restaur/consolid en restes època romana i/o medieval, catalogats BCIN
  • Tipus F - Inventari i catalogació de material arqueològic d¿època romana i/o medieval

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Plec tècnic

Plec de prescripcions tècniques

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PIR muralla romana Banys nous 16

Descarregar

Documents addicionals a publicar

autorització Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Generalitat

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud