AVÍS IMPORTANT: El pròxim dimarts 14 de desembre, a partir de les 14:00 h, la Plataforma de Contractació (backoffice) i el Portal de Contractació (frontoffice) romandran aturats per tasques de manteniment. Està previst restablir el servei el mateix dimarts 14 de desembre a les 20:00 h.

Carregant

Si us plau, esperi


001/19004276
Serveis de creació, edició i manteniment dels continguts web i les xarxes socials, preparació de butlletins i creació de materials visuals i audiovisuals que ho reforcin a les direccions de Democràcia Activa i Acció Comunitària de la Gerència de l'Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona


Import sense IVA
45.824,73 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
16/de des./2019 12:00 - 10/de gen./2020 12:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
No 137.474,19 EUR 2


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de cláusulas administrativas
  • ANNEX 1_PCAP_Declaració responsable ajustada al DEUC
  • ANNEX 2_PCAP_Declaració UTE
  • ANNEX 3_PCAP_Model de declaració responsable complementària
  • ANNEX 4_PCAP_Declaració responsable empreses estrangeres
 • Sobre de condiciones técnicas y económicas
  • Criteris d'adjudicació Annex 5
  • Oferta econòmica, preu

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 19.698,55 Adjudicat
72400000-4 Serveis d'Internet 

2 26.126,18 Adjudicat
72400000-4 Serveis d'Internet 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document Data de publicació
Plec tècnic

PPT

Publicat el 19/de nov./2019

Descarregar

Plec administratiu

PCAP

Publicat el 28/de nov./2019

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

001/19004276: Taula d'obertura de la sección BC: Sobre de condicions tècniques i econòmiques

22 de gener 2020 10:30

En curs

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
1.En el pliego técnico se hace referencia al horario: Per assolir les tasques diàries l'empresa contractista haurà de tenir disponibilitat de dilluns a divendres de 9.00 a 18.00 hores. Significa esto que la persona tendría que asistir a oficinas de la entidad de contrata para la ejecución de las tareas del concurso? 2. El concurso requiere de los siguientes perfiles ? · Professional del periodisme · Gestor de webs i xarxes socials · Producció de continguts visuals i audiovisuals (infografies, mems, vídeos…) 3. Que las traducciones las hagan filólogos en diferentes idiomas, tendríamos presentar en nuestra propuesta a estos filólogos como parte del nuestro staff?
Publicada

18/de des./2019

contestada

19/de des./2019

1. Per l'execució de les tasques objecte del contracte no s'haurà d'assistir a les dependències de l'Ajuntament, sinó que l'empresa contractada haurà de realitzar la feina en les seves oficines. La disponibilitat fa referència a l'horari en el que des de l'Ajuntament pot contactar via telefònica o correu electrònic amb l'empresa contractada per l'encàrrec de les tasques objecte del contracte. El que si es realitzarà en les dependències de l'Ajuntament seran les reunions de coordinació que s'expliciten en el Plec tècnic: - Manteniment de la pàgina web: Reunions periòdiques presencials de coordinació (comitè de redacció). Cada quinze dies. - Manteniment del compte de Twitter: Reunions mensuals (mínim) i de caràcter presencial de coordinació (comitè de redacció); així com a través d'eines compartides de planificació: Google Drive, Trello… 2. Sí, el contracte requereix els perfils anteriors. 3. No, és un requisit que les traduccions que es donin durant el contracte les facin filòlegs però no cal que aquestes persones formin part del personal de l'empresa, en el contracte es permet la subcontractació.
1. L'acreditació de les hores de formació dels punts (criteris automàtics) 10.5 i 10.6 es fa a posteriori en cas que es demani i ara només enumerar els cursos o formacions realitzats, o cal adjuntar els certificats o títols en la presentació de documentació dins el sobre 2? 2. Al punt de criteris automàtics de creació de continguts per mitjans o webs alienes, podem acreditar la redacció d'alguna de les notícies per a la web de participació ciutadana? 3. Ens caldria també confirmar si, pel que fa als preus de les subcontractacions que puguin donar-se dins l'adjudicació de la licitació (per exemple, el servei de disseny gràfic), es pot consultar el que marca la clàusula 23 del plec de condicions administratives "L'empresa contractista està obligada a abonar a les empreses subcontractistes el preu pactat en els terminis i condicions que estableix l'article 216 LCSP." per saber quines són les condicions que exigeix la llei per la subcontractació, i assegurar que no les incomplim? 4. Un servei que ens facturi una professional externa a l'empresa (una dissenyadora gràfica, per exemple), tant si factura en règim d'autònoma com si es tracta d'una altra empresa, es considera una subcontractació en aquests termes?
Publicada

08/de gen./2020

contestada

08/de gen./2020

1. La clàusula 10 diu que "la documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al Sobre electrònic núm. 2", i en l'annex 5 s'especifica que "La formació s'acreditarà mitjançant títols, certificats o diplomes acadèmics o formatius del personal tècnic que ha d'executar el servei objecte del contracte". Per tant, l'acreditació d'hores de formació a través de certificats s'ha d'aportar fins del sobre 2. 2. Sí, i aquesta experiència s'acreditarà mitjançant relació dels continguts publicats, indicant nom, data i lloc de publicació, aportant algun dels continguts esmentats. 4. Sí, tant si els serveis subcontractats són per part d'una empresa com d'una autònoma es considera subcontractació.
Per a un dels perfils demanats, el de periodisme i publicitat, contem amb una col·laboració amb una periodista, però no la tenim a plantilla. Pel que entenem al plec, pot participar al projecte tant si està en plantilla com no, el dubte és el següent: Hem de presentar alguna documentació especial (com de subcontractació) al no estar en plantilla, o només hem d'incloure el seu perfil com tots els demés dels que sí que tenim a la plantilla?
Publicada

20/de des./2019

contestada

20/de des./2019

Els requisits de solvència només els haurà d'acreditar l'empresa proposada com adjudicatària d'acord amb la Clàusula 13 del PCAP, és en aquest moment en que es requerirà acreditar disposar d'un professional amb Grau en periodisme. D'acord amb la Clàusula 23 del PCAP es permet la subcontractació, així doncs aquest professional podrà formar part o no de l'empresa, i no caldrà incloure cap documentació especial relativa a la subcontractació d'aquest perfil en concret.
1. Sobre de Clausulas administrativas: Els annexos annexs son informatius sense ser tots obligatoris? 2. Sobre de condiciones técnicas y económicas: L' annex 5, serveix pels 2 lots o s'ha d'omplir un per a cada lot independent si ens presentem a un lot u als 2?
Publicada

09/de gen./2020

contestada

09/de gen./2020

1. A l'hora d'omplir els requeriments en la plataforma electrònica s'especifica quins annexos són obligatoris i quins no. Només seran opcionals (segons el licitador) l'annex 2 i 4 referents a si es tracta d'una UTE o una empresa estrangera. 2. L'oferta (annex 5) s'ha de presentar en tots dos lots, caldrà omplir un per cada lot independentment. La plataforma electrònica ja està configurada d'aquesta manera.
1. Clàsusula 10: "La documentació justificativa d'aquests criteris avaluables de forma automàtica s'ha d'incloure necessària i únicament al Sobre electrònic núm. 2". Significa esto que han de presentarse todos los certificados de las empresas en las cuales se ha realizado la experiencia antes del 10 de enero? 2. Respecto a Experiencia a nivel de contenidos, hemos de adjuntar los contenidos para vuestra valoración?
Publicada

08/de gen./2020

contestada

08/de gen./2020

1. Sí, la experiència que es valora en la licitació és aquella acumulada fins la finalització de presentació d'ofertes (10/01). La documentació acreditativa s'ha d'adjuntar en el sobre 2, seguint el format que s'especifica en cadascun dels criteris avaluables en la Clàusula 10 i en l'annex 5. 2. La clàusula 10 i l'annex 5 especifiquen que per acreditar aquesta experiència a nivell de contingut s'haurà de fer "mitjançant relació dels continguts publicats, indicant nom, data i lloc de publicació, aportant algun dels continguts esmentats".
Necessitaria aclarir un dubte sobre el contracte 19004276 / annex 5 / apartat 6: En la formació requerida sobre igualtat de gènere, diversitat, interculturalitat o antirumors, s'admet formació en aquests àmbits enfocat des de la comunicació i el periodisme? L'apartat 5 sí que ho especifica però el 6 és més ampli.
Publicada

08/de gen./2020

contestada

08/de gen./2020

Sí, en l'apartat 6: "Formació relacionada amb igualtat de gènere, diversitat, interculturalitat o antirumors" s'admet també que aquesta formació estigui enfocada des de la comunicació i el periodisme.