Carregant

Si us plau, esperi


001/23003635
Acord marc de selecció d'empreses per a l'assistència tècnica per a la conceptualització i disseny d'estratègies, projectes i/o nous serveis, i la gestió i execució de projectes del districte de Ciutat Vella


Import sense IVA
844.440,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
13/de febr./2024 - 27/de febr./2024 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
1.688.880,00 EUR
codi CPV
79400000-8 Serveis de consultoria comercial i de gestió i serveis afins Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • 1. DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • 2. Declaració responsable complementària al DEUC
 • Criteris avaluables mitjançant judici de valor
  • Proposta tècnica avaluable mitjançant judici de valor
 • Oferta econòmica i resta de criteris automàtics
  • 0. Annex 3: Oferta econòmica i resta de criteris automàtics
  • 1. Oferta econòmica sobre els preus unitaris
  • 2. Per l'increment de l'experiència del/la Director/a de Projecte i del/la Cap de Projecte

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Decret Autorització

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 2: Model plantilla proposta tècnica

Descarregar

Descarregar

Plec tècnic

Plec Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 3: Oferta econòmica i criteris automàtics

Descarregar

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PCAP Annex 1: Declaració responsable

Descarregar

Descarregar

Plec administratiu

Plec Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Informe de necessitat i idoneïtat

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia, Segons recullen els plecs, l¿equip responsable de l¿execució del contracte (Director/a projecte, Cap de projecte, Consultor/a sènior i Consultor/a junior) ha d¿acreditar un nivell d¿anglès determinat segons el perfil. Us agrairíem si ens podeu indicar el motiu o motius pels quals, l¿acreditació del coneixement d¿aquest idioma és considerat un requisit de solvència tècnica o professional per executar aquest servei. Gràcies per endavant. Salutacions
Publicada

16/de febr./2024

contestada

22/de febr./2024

D'acord amb l'article 90 de la Llei de Contractes del Sector Públic, en els contractes de serveis, la solvència tècnica o professional s'ha d'apreciar tenint en compte els coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat que s'han d'acreditar per un o diversos mitjans dels enumerats en aquest mateix article. Les titulacions acadèmiques i professionals demanades, donen suficients garanties per a la correcta execució del servei. Es considera que els treballs a realitzar requeriran accedir a diferents recursos i coneixements, realitzar tasques d'investigació i obtenir informació de totes les fonts possibles. Molts d'aquests recursos estan disponibles en anglès, i un coneixement avançat de l'idioma permet accedir i utilitzar aquests recursos de manera efectiva. Es valora que en ocasions caldrà recavar experiències de projectes similars realitzats en altres països i es podran convocar reunions amb persones expertes i especialistes de diverses nacionalitats. L'anglès és un idioma acceptat en la comunicació professional i un bon domini de l'idioma facilita la interacció i la comunicació en entorns globals. Tal i com es recull a la clàusula 8 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, s'admet que els empresaris puguin acreditar la solvència necessària mitjançant la solvència i recursos d'altres entitats que no es trobin amb cap supòsit de prohibició per contractar i amb independència dels vincles que tinguin amb elles, sempre i quan demostri que durant la vigència del contracte disposarà efectivament dels mitjans i solvència d'aquella entitat (veure l'article 75 de la Llei de Contractes del Sector Públic que desenvolupa les condicions).
Bon dia, Confirmar-vos que Grant Thornton compleix amb la solvència financera de la licitació ja que no és una Pyme i la xifra de negoci supera els 450.000 euros. Si ho considereu oportú, us podem enviar les últimes comptes anuals.
Publicada

20/de febr./2024

contestada

22/de febr./2024

Les empreses que concorren a la licitació només han d'incloure al sobre A la documentació que es detalla a la clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. L'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació de l'Acord marc, requerirà a les empreses classificades per a què acreditin que compleixen amb les condicions de solvència i resta de documentació detallada a la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Bona tarda, Pel que fa a l¿annex 3 (OFERTA ECONÒMICA i DE CRITERIS D¿ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS) a incloure al Sobre C, s¿indica que cal aportar DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA (certificats) dels serveis prestats pel Director i el Cap de projecte. En aquest sentit, entenem que seria admès un certificat de serveis prestats signat per part del representant legal de l¿empresa conforme X persona ha participat en X projecte, durant X mesos, amb el càrrec X i realitzant X tasques? Gràcies per endavant. Salutacions
Publicada

20/de febr./2024

contestada

22/de febr./2024

Els certificats o faig constar han de ser emesos per les empreses contractants o administracions publiques on s'hagin prestat els serveis que es demanen. No s'admetran els certificats o faig constar que hagin estat emesos per altres que no siguin aquestes empreses o administracions públiques a on es van prestar els serveis. Per valorar i obtenir puntuació en el criteri d'increment de l'experiència del/la Director/a de Projecte i del/la Cap de Projecte, s'ha de donar compliment estricte a tot el que s'exposa a la clàusula 11 Criteris de valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Cal aportar els certificats o faig constar emesos per les empreses o administracions publiques on s'hagin prestat els serveis que es demanen i aquests certificats o faig constar emesos han d'indicar com a mínim: - Identificació de la persona que ha prestat els serveis - Mesos efectius experiència - Càrrec desenvolupat - Tasques realitzades Tal i com preveu la clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, aquesta informació a incloure al sobre C és imprescindible per valorar. La documentació que no reuneixi aquestes característiques no es valorarà.
En relació a la DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA (CERTIFICATS), tant per la SOLVENCIA TECNICA com pel PUNT 2 DE CRITERIS OBJECTIUS. Per l¿increment de l¿experiència del/la Director/a de Projecte i del/la Cap de Projecte adscrits a l¿execució de l¿acord marc, Comptem amb certificats emesos per les empreses o administracions públiques on MCRIT ha prestat els serveis que es demanen. En general, els certificats no detallen totes les informacions requerides en els Plecs. Seria acceptable per vostès que adjuntessim a cada certificat una Declaració Responsable tot el detall de la informació que es requereix? Gràcies
Publicada

19/de febr./2024

contestada

22/de febr./2024

Per valorar i obtenir puntuació en el criteri d'increment de l'experiència del/la Director/a de Projecte i del/la Cap de Projecte, s'ha de donar compliment estricte a tot el que s'exposa a la clàusula 11 Criteris de valoració de les ofertes, del Plec de Clàusules Administratives Particulars. Cal aportar els certificats o faig constar emesos per les empreses o administracions publiques on s'hagin prestat els serveis que es demanen i aquests certificats o faig constar emesos han d'indicar com a mínim: - Identificació de la persona que ha prestat els serveis - Mesos efectius experiència - Càrrec desenvolupat - Tasques realitzades Tal i com preveu la clàusula 11 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, aquesta informació a incloure al sobre C és imprescindible per valorar. La documentació que no reuneixi aquestes característiques no es valorarà. Els certificats o faig constar han de ser emesos per les empreses contractants o administracions publiques on s'hagin prestat els serveis que es demanen. No s'admetran els certificats o faig constar que hagin estat emesos per altres que no siguin aquestes empreses o administracions públiques a on es van prestar els serveis.
Bon dia, Respecte el nivell d¿anglès requerit pels perfils de Director de Projecte i Cap de Projecte, volíem consultar-vos si és possible acreditar el nivell d¿anglès (C1, Advanced) a través de l¿acreditació de la formació full- time MBA IESE i full-time Executive MBA IESE cursats en anglès i superats amb èxit. Moltes gràcies,
Publicada

21/de febr./2024

contestada

22/de febr./2024

Per admetre qualsevol titulació que es proposi, caldrà aportar documentació acreditativa que demostri que la titulació presentada es equivalent al nivell que es demana com a solvència.
Som associació sense ànim de lucre, entenem que no cal presentar la solvència econòmica per Registre Mercantil, correcte? No tenim obligació der fer-ho. Si cal presentem una carta en base la legislació. Tenim ingressos de subvencions, facturacions i altres serveis superiors a 450.000. Per altra banda, en relació a la solvència tècnica, inclou feines realitzades en el marc de subvencions o sols poden ser facturacions? Entenem que sols un any ha de ser superior a 300.000e, correcte? Gràcies.
Publicada

22/de febr./2024

contestada

22/de febr./2024

Tal i com s'indica a la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, el volum de negocis es comprovarà amb la informació que consti en els comptes anuals dels tres darrers exercicis. L'òrgan de contractació, prèviament a l'adjudicació de l'Acord marc, requerirà a les empreses per a què acreditin que compleixen amb les condicions de solvència i resta de documentació detallada a la clàusula 14 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.