Carregant

Si us plau, esperi


001_24000176
Servei de transport de correspondència i paqueteria entre les diferents unitats de la GUB i del SPCPEIS, a l'Ajuntament de Barcelona, Gerència d'Àrea de Seguretat, Prevenció i Convivència i desglossat en tres lots (exp. 20244010)

Servei de transport de correspondència i paqueteria entre les diferents unitats de la Guàrdia Urbana i del Servei de Protecció Civil, Prevenció, Extinció d¿Incendis i Salvament, a l¿Ajuntament de Barcelona, Gerència d¿Àrea de Seguretat, Pre


Import sense IVA
197.482,48 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
13/de febr./2024 - 29/de febr./2024 13:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
No 197.482,48 EUR
Nº lots 3


Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Sobre de clàusules administratives
  • Declaracions responsables de compliment de requisits previs
 • Sobre de condicions tècniques i econòmiques
  • Oferta econòmica, i documentació per a la ponderació dels criteris avaluables de forma automàtica

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
64121200-2 Serveis de distribució de paquets 

1 Trasllat dels bens decomissats GUB Trasllat dels bens decomissats 45.232,62 Publicat
64121200-2 Serveis de distribució de paquets 

2 Missatgeria i paqueteria entre diferents unitats de la GUB Missatgeria i paqueteria entre diferents unitats de la GUB 123.184,32 Publicat
64121200-2 Serveis de distribució de paquets 

3 Missatgeria i paqueteria entre diferents unitats de l¿SPCPEIS Missatgeria i paqueteria entre diferents unitats de l¿SPCPEIS 29.065,54 Publicat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud