Carregant

Si us plau, esperi


014_24000002
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ, ESPECIALITAT DE MEDICINA DEL TREBALL, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE.

L'objecte del contracte consistirà en la gestió de la medicina del treball i reconeixements mèdics, per tal de poder donar compliment a les finalitats de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 39/1997


Import sense IVA
73.596,60 EUR
Estat
Adjudicat
Periode de sol·licituds
13/de juny/2024 13:03 - 24/de maig/2024 14:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 147.193,20 EUR
codi CPV
85147000-1 Serveis de sanitat de les empreses Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • Certificació de compliment de les disposicions legals en matèria de prevenció (Annex 2)
    • Declaració responsable complementària al DEUC de compliment de requisits previs (Annex 1)
    • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
  • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
    • Sobre B- Oferta econòmica i altres criteris avaluables de forma automàtica

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

PROVIDÈNCIA D'INCOACIÓ

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA DE LA MESA

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ACTA DE LA MESA

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud