Carregant

Si us plau, esperi


006_24000974
Reforma del vestíbul i la sala expositiva de l'Arxiu fotogràfic

Reforma del vestíbul i la sala expositiva de l'Arxiu fotogràfic


Import sense IVA
158.971,71 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
11/de jul./2024 - 30/de jul./2024 23:59

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Obres
Obert simplificat
No 158.971,71 EUR
codi CPV
45200000-9 Treballs generals de construcció d'immobles i obres d'enginyeria civil Forma de presentació


La presentació de l'oferta es realitzarà en el navegador, haureu de disposar dels components necessaris per poder signar la vostra oferta electrònica.

Independentment que l'oferta es presenti des del navegador, aquesta serà encriptada en la vostra màquina abans de l'enviament, garantint-ne la confidencialitat fins a l'acte d'obertura del sobre
 • Preparar oferta
  • Tamany màxim per document: {0} (En caso de requerirse su firma el tamaño máximo se rebaja a 20 MB)250 MB

  • Tamany màxim de l'oferta: 1 GB

  • Formats de document permesos: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, rtf, sxw, abw, pdf, jpg, bmp, tiff, tif, odt, ods, odp, odi, dwg, zip

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Oferta completament objectiva
  • 1. Declaració responsable de compliment de requisits previs (annex 1)
  • 2. Declaració responsable constitució en UTE (annex 2)
  • 3. Declaració responsable d¿empreses pertanyents a un mateix grup empresarial (annex 3)
  • 4. Autorització per consultar les dades a l¿AEAT i a la TGSS (annex 4)
  • 5. Declaració responsable d¿adscripció de mitjans personals i/o materials (annex 5)
  • 6.1 Oferta econòmica
  • 6.2 Reducció del termini d¿execució de l¿obra
  • 6.3 Ampliació del termini de garantia
  • 6.4 Contractació indefinida de les persones destinades a l¿execució del contracte
  • 6.5 Sostenibilitat de la flota de vehicles
  • Solvència Econòmica o Financera
  • Solvència Tècnica o Professional

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

Arxiu TCQ

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME TÈCNIC

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Plec tècnic

PROJECTE D'OBRES

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

006_24000974: Oferta

31 de juliol 2024 09:30

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud