Carregant

Si us plau, esperi


001_22004287
Centre Cívic Guinardó

Gestió i dinamització del centre cívic Guinardó


Import sense IVA
661.305,14 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
16/de gen./2023 17:00 - 15/de febr./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
1.322.610,27 EUR
98000000-3 Altres serveis comunitaris, socials o personals Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • 01. Oferta tècnica (judici de valor)
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • 22. Preu (aplicable en cas de tenir més d'un criteri)
  • Per l¿ execució del servei en quant a cobertura de baixes
  • Proposta de presentació de la memòria anual abans de la finalització del primer trimestre de l¿any

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Documents addicionals a publicar

ANNEX. PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

Descarregar

Plec tècnic

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Descarregar

Plec administratiu

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

ANNEX. PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS

Descarregar

Documents addicionals a publicar

RESOLUCIÓ MOTIVADA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

INFORME DE NECESSITAT I IDONEÏTAT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

DILIGÈNCIA D'APROVACIÓ

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud