Carregant

Si us plau, esperi


018/45/22
Serveis per al disseny, creació i impartició de les accions formatives de determinades especialitats de l'oferta formativa estable de Barcelona Activa, amb incorporació d'objectius d'eficiència social


Import sense IVA
136.217,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
02/de set./2022 10:00 - 03/d’oct./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
545.357,00 EUR 5


Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Estudis i titulacions superiors addicionals
  • Experiència addicional en la impartició de formació vinculada amb l¿àmbit temàtic de l¿especialitat
  • Experiència laboral o professional en tasques relacionades amb l¿àmbit temàtic de l¿especialitat
  • Oferta econòmica del preu hora d'impartició (IVA exclòs)
  • Paritat entre homes i dones

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 22.500,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

2 24.565,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

3 52.360,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

4 12.792,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

5 24.000,00 Publicat
80500000-9 Serveis de formació 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud