Carregant

Si us plau, esperi


018/52/22
Serveis d'impartició de formació transversal, relacions laborals i tècnic-professional, en el marc de Dispositius d'atenció integral a barris amb especials dificultats.


Import sense IVA
97.770,00 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
29/de set./2022 12:00 - 18/d’oct./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Obert
No 586.620,00 EUR 8


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Oferta econòmica preu hora formació
  • Lot 1: Formació transversal: Coaching laboral
   • Experiència addicional formació desenvolupament personal i/o coaching, col·lectius vulnerabilitat
   • Formació addicional en Coaching de 150 hores de formació o més
   • Titulacions addicionals grau universitari, màster o postgrau en l'àmbit de Ensenyament o educació
  • Lot 2: Formació transversal: Alfabetització Digital i TIC
   • Experiència addicional formació en l¿àmbit digital, col·lectius vulnerabilitat
   • Formació addicional en l¿àmbit de la divulgació TIC de 50 hores de formació o més
   • Titulacions addicionals grau universitari, màster o postgrau en l'àmbit de Ensenyament o educació
  • Lot 3: Relacions laborals: Tallers d'informació en drets i deures laborals (I i II)
   • Experiència addicional formació relacions laborals, adreçada a col·lectius vulnerabilitat
   • Formació addicional de formador de formadors
   • Titulacions addicionals grau universitari, màster o postgrau en l'àmbit de Ensenyament o educació
  • Lot 4: Formació tècnic-professional: Manipulació d'Aliments
   • Certificat bàsic, intermedi o superior de tècnic/a de prevenció en riscos laborals (PRL)
   • Experiència addicional en impartició de formació sobre manipulació d¿aliments
   • Experiència addicional impartició formació adreçada col·lectius i persones situació vulnerabilitat
   • Formació addicional formador de formadors de com a mínim 50 h de formació o certificat de docència
  • Lot 5: Formació tècnic-professional: Operador/a de carretons elevadors segons UNE vigent
   • Certificat bàsic, intermedi o superior de tècnic/a de PRL de com a mínim 50 hores de formació
   • Experiència addicional en manutenció de carretons
   • Experiència addicional impartició formació col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat
   • Formació addicional de formador de formadors de com a mínim 20 hores de formació
  • Lot 6: Formació tècnic-professional: Operador/a de Plataformes elevadores mòbils de personal (PEMP) UNE vigent
   • Certificat bàsic, intermedi o superior de tècnic/a de PRL de com a mínim 50 hores de formació.
   • Experiència addicional en utilització de l¿equip PEMP
   • Experiència addicional formació en l¿àmbit d¿aquest lot, adreçada a col·lectius vulnerabilitat
   • Formació addicional de formador de formadors de com a mínim 24 hores de formació
  • Lot 7: Formació tècnic-professional: Operador/a de Pont-grua
   • Certificat bàsic, intermedi o superior de tècnic/a de PRL de com a mínim 50 hores de formació
   • Experiència addicional en ús de Pont-grua
   • Experiència addicional impartició formació en l¿àmbit d¿aquest lot, col·lectius vulnerabilitat
   • Formació addicional de formador de formadors de com a mínim 20 hores de formació
  • Lot 8: Formació tècnic-professional: Sector Logística: Picking i inventari amb PDA i radiofreqüència
   • Experiència addicional en impartició de formació en l¿especialitat d¿aquest lot
   • Experiència addicional impartició formació a col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat
   • Experiència addicional Logística, Picking i utilització d¿equips captura de dades i radiofreqüència

Lots en què es divideix l'expedient

Lot Import sense IVA Estat Codi CPV
1 8.400,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

2 32.640,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

3 2.380,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

4 6.000,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

5 26.640,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

6 11.520,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

7 1.440,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

8 8.750,00 Avaluació
80500000-9 Serveis de formació 

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

018/52/22: Sobre B

20 d’octubre 2022 13:30

Finalitzada

018/52/22: Sobre C

25 de novembre 2022 13:00

Pendent

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Bon dia, Estem intentant presentar proposta per al Lot 5 i no podem adjuntar documentació relativa al criteri "Experiència addicional impartició formació col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat"
Publicada

18/d’oct./2022

contestada

18/d’oct./2022

Bon dia, Hi ha hagut un error en la configuració d'aquest criteri. Per tant, la documentació prevista a aquest criteri s'ha d'adjuntar al criteri "Experiència addicional en manutenció de carretons" del mateix lot 5. Un cop obert els sobres, la Mesa descarregarà tota la documentació i valorarà ambdós criteris separadament amb la documentació que s'hagi aportat. De la mateixa manera, cal omplir dos cops el valor numèric relatiu als anys d'experiència amb els mateix número del criteri "Experiència addicional impartició formació col·lectius i persones en situació de vulnerabilitat" atès que s'ha duplicat aquesta casella. Gràcies