Carregant

Si us plau, esperi


018/66/22
Serveis d'assessorament especialitzat en estrangeria, fiscalitat i Seguretat Social al públic del Barcelona International Welcome Desk, oficina municipal de benvinguda per al talent internacional.


Import sense IVA
45.000,00 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
16/de nov./2022 10:00 - 02/de des./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 207.000,00 EUR
79110000-8 Serveis d'assessoria i representació jurídiques 



Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Acreditació idiomes diferents a l¿anglès, al català i castellà
  • Contractació estable de les persones treballadores que executaran el contracte
  • Experiència addicional en tasques pròpies de l¿àrea d¿estrangeria expert en estrangeria
  • Experiència addicional en tasques pròpies de l¿àrea fiscal expert en l¿àmbit fiscal
  • Experiència addicional en tasques pròpies de l¿àrea laboral expert en l¿àmbit laboral
  • Oferta econòmica a tant alçat
  • Titulació addicional àrees d¿estrangeria, laboral i/o fiscal

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud