Carregant

Si us plau, esperi


018/68/22
Contracte mixt de serveis i subministrament per a la implementació, integració tècnica i manteniment d'una plataforma tecnològica que permeti validar mitjançant tecnologia blockchain les competències tecnològiques que adquireix l'alumnat de la IT Academy.


Import sense IVA
16.598,48 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
23/de nov./2022 14:30 - 13/de des./2022 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 99.590,88 EUR
72000000-5 Serveis TU: consultoria, desenvolupament de programari, Internet i suport Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional perfil de cap de projecte
  • Experiència addicional perfil de programador/a
  • Oferta econòmica
  • Validació de la plataforma per part del mercat

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud