Carregant

Si us plau, esperi


018/58/23
Serveis d'assistència tècnica en l'elaboració, càlcul, pagament i comptabilització de la nòmina, les retencions a compte de l'impost de la renda de les persones físiques, i les cotitzacions a la Seguretat Social corresponents a les persones treballadores de Barcelona Activa, utilitzant el sistema d'informació de recursos humans propi d'aquesta, amb l'aplicació SAP-SuccessFactors.


Import sense IVA
78.212,61 EUR
Estat
Publicat
Periode de sol·licituds
17/de nov./2023 12:30 - 05/de des./2023 14:00

Òrgan de contractació
Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
No 187.710,26 EUR
codi CPV
79414000-9 Serveis de consultoria en gestió de recursos humans Forma de presentació

Per presentar la seva oferta de forma electrònica ha de descarregar l'esquema. En prémer aquesta opció es descarregarà un arxiu amb l'esquema corresponent a la licitació sol·licitada. La presentació de l'oferta es realitzarà mitjançant l'aplicació de presentació d'ofertes, la qual prèviament ha d'haver estat descarregada.

Més informació

Estructura de l'oferta

 • Documentació administrativa
  • Declaració responsable de compliment de requisits previs
  • DEUC - Document Europeu Únic de Contractació
 • Oferta tècnica o avaluable mitjançant judici valor
  • Memòria relativa als criteris avaluables en base a judicis de valor
 • Oferta econòmica o avaluable mitjançant fórmules
  • Experiència addicional consultor/a sènior
  • Experiència addicional coordinador/a
  • Grau de proximitat entre la data de pagament de la nòmina i la data de tancament mensual definitiva
  • Grau de proximitat entre la data de pagament nòmina i la data límit de comunicació d¿incidències
  • Oferta econòmica a tant alçat
  • Titulació addicional en ciències del treball, l¿administració de personal o el dret laboral

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Plec de Prescripcions Tècniques (PPT)

Descarregar

Plec administratiu

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP)

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud