Carregant

Si us plau, esperi


026/611.2022.028
Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis de redacció dels projectes de 10 àrees de jocs infantils totalment accessibles a la ciutat de Barcelona i la possible assistència a la direcció d'obra, amb mesures de contractació pública sostenible


Import sense IVA
103.060,92 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
26/d’abr./2022 13:00 - 30/de maig/2022 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat Nº lots
Serveis
Concursos de projectes (Anònim)
Procediment anònim
No 301.370,31 EUR
Nº lots 5


Forma de presentació

Estructura de l'oferta

    • [BIMSA_CONCURS_DE_PROJECTES] Documentació general i identitat lemes
    • [BIMSA_CONCURS_DE_PROJECTES] Proposta

Divisió de l'expedient en lots

Lot Título Import sense IVA Estat
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

1 Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis de redacció dels projectes de 10 àrees de jocs infantils totalment accessibles a la ciutat de Barcelona i la possible assistència a la direcció d'obra, amb mesures de contractació pública sostenible 20.638,08 Requeriment
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

2 Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis de redacció dels projectes de 10 àrees de jocs infantils totalment accessibles a la ciutat de Barcelona i la possible assistència a la direcció d'obra, amb mesures de contractació pública sostenible 19.329,26 Requeriment
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

3 Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis de redacció dels projectes de 10 àrees de jocs infantils totalment accessibles a la ciutat de Barcelona i la possible assistència a la direcció d'obra, amb mesures de contractació pública sostenible 19.329,26 Requeriment
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

4 Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis de redacció dels projectes de 10 àrees de jocs infantils totalment accessibles a la ciutat de Barcelona i la possible assistència a la direcció d'obra, amb mesures de contractació pública sostenible 25.245,64 Requeriment
71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

5 Concurs de projectes obert amb intervenció de jurat per a la contractació dels serveis de redacció dels projectes de 10 àrees de jocs infantils totalment accessibles a la ciutat de Barcelona i la possible assistència a la direcció d'obra, amb mesures de contractació pública sostenible 18.518,68 Requeriment

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

Pliego técnico

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Meses d'obertura de la licitació.

026/611.2022.028: Sobre B: Propostes

1 de juny 2022 10:00

Finalitzada

026/611.2022.028: Sobre A: Documentació general i identitat de lemes

21 de setembre 2022 12:00

Finalitzada

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Hola buenos días, en el pliego técnico se hace referencia a una documentación anexa de planos, ortofotos y fotos, pero esta documentación no aparece. Gracias de antemano.
Publicada

04/de maig/2022

contestada

05/de maig/2022

La documentació referida es troba accessible des de la publicació del procediment, segons consta a la Clàusula 5 del Plec, al següent enllaç: ftp://ftplicitacions.bimsa.cat/611.2022.028 (accessible a travès de l'explorador Internet Explorer). No obstant això, des d'ahir, la poden obtenir igualment a la Plataforma de serveis de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, a l'expedient de referència.
Hola. Una pregunta: llegint el plec tècnic referent al lot 1 hi diu: ¿Com a àrea singular, en aquest emplaçament s¿admeten estructures i propostes d¿autor per a obtenir el grau de singularitat¿. Això fa pensar que aquest tipus de propostes (és a dir, propostes amb alguna estructura que singularitzi el lloc), no s¿admeten en la resta de lots. És correcte? Vol dir que a la resta de lots les propostes han de cenyir-se a productes estandaritzats? Gràcies!
Publicada

16/de maig/2022

contestada

18/de maig/2022

Efectivament, d'acord amb el que estableix el plec tècnic, el LOT 1 és l'únic que "ADMET ESTRUCTURES I PROPOSTES D'AUTOR , sempre que es garanteixi que l'espai de joc es pot construir d'acord amb les capacitats dels fabricants i proveïdors de jocs i d'elements certificats, d'acord amb les normatives UNE 1176 i UNE 1177." Per tota la resta de LOTS, no es demana NI ESTRUCTURES NI PROPOSTES D' AUTOR , doncs no s'ha determinat que siguin àrees singulars, i d'acord amb el previst al plec tècnic, "l'Ajuntament espera propostes d'espais de joc que siguin capaces d'utilitzar els múltiples recursos i ofertes que té el mercat dels fabricants de joc certificat, i les possibilitats d'adaptació i transformació dels seus elements de catàleg, combinades amb una bona urbanització que tingui per vectors principals l'accessibilitat i l'estimulació al joc i l'exercici a l'aire lliure".
Bon dia, voldriem saber si els tècnics especialistes (subcontractats) han de presentar el DEUC, al sobre A? Gràcies,
Publicada

19/de maig/2022

contestada

26/de maig/2022

En el cas que l'empresa concursant pretengui subcontractar part del contracte i en el moment de presentar les ofertes pugui indicar els perfils que vulgui subcontractar, és necessari que així ho indiqui en el propi DEUC i que aporti un DEUC per cadascuna de les empreses subcontractistes al sobre A, de conformitat amb el previst a la clàusula 6.7 del Plec. No obstant això, en cas de no disposar d'aquesta informació a la data de presentació de les ofertes, cal recordar que en el moment de presentació de les mateixes serà suficient que cada concursant aporti una "Declaració responsable representant empresa" designant a l'autor amb la seva signatura en senyal de compromís i una "Declaració de compromís de l'equip mínim", segons el model adjunt al Plec de bases com a Annex 1-G, en la que exclusivament s'haurà de comprometre a adscriure a l'execució del contracte als especialistes establerts a la clàusula 6 del Plec, sense que sigui necessari en aquest moment la signatura dels especialistes en senyal de conformitat, de conformitat amb el previst a la clàusula 9.1 del Plec. La identitat dels tècnics especialistes, la seva capacitat, la seva condició de subcontractistes o de treballadors depenents del concursant, la seva conformitat a la col·laboració i la seva solvència tècnica o professional caldrà acreditar-les documentalment en el moment en què es requereixi per part de l'òrgan de contractació al proposat com a guanyador, dins del termini atorgat a l'efecte (10 dies hàbils), amb l'advertiment d'exclusió en cas que no quedin acreditades tals circumstàncies en temps i forma de conformitat amb la clàusula 6.3 i 6.5 del Plec.
En relació amb el CRITERI DINTERVENCIÓ 7.3 LA URBANITZACIÓ I CONFIGURACIÓ DE LÀREA DE JOC: El paviment esmorteïdor, quan hi hagi risc de caiguda superior a 60 cm, ha de ser de cautxú en els elements que siguin accessibles... Voldríem saber si concretament es demana utilitzar aquest tipus de material, o si és possible usar un altre amb característiques semblants damortiment.
Publicada

25/de maig/2022

contestada

26/de maig/2022

Segons el Plec de Prescripcions Tècniques (2.6.2.1.1. Equipament de joc amb alçades de caiguda majors de 60 cm.), per al disseny, l'execució i la recepció de les àrees de joc infantil de Parcs i Jardins per a les àrees de Jocs infantils, el paviment esmorteïdor que garanteix l'accés als equipaments de jocs accessibles és el cautxú.
Hola buenos días, en la fase de concurso, es necesaria la presentación del Annex núm. 2 y 3? Es que el pliego administrativo no lo deja del todo claro. En el caso de que sí sea necesaria, ¿entiendo que se presentaría en el sobre A, verdad? Gracias de antemano.
Publicada

09/de maig/2022

contestada

11/de maig/2022

L'Annex núm. 2 caldrà presentar-lo, si és procedent, únicament en atenció al requeriment previ a l'adjudicació que es faci al concursant guanyador (art.150.2 LCSP) per a aportar la documentació de la clàusula 13 del Plec de bases. L'Annex 3 cal formalitzar-lo i afegir-lo al SOBRE A, atès que es correspon amb les declaracions responsables que acrediten la personalitat i capacitat del participant i inclou, entre d'altres, la "declaració sobre la documentació contractual" que se sol·licita a la clàusula 9 del Plec de bases.
En relació amb els Contractes posteriors relacionats amb l¿objecte del plec, no ens queda clar si serà un procés de licitació nou o un encàrrec directe o vinculant a l¿equip adjudicatari (amb la mateixa composició professional? es pot canviar o reduir el grup per desenvolupars els contractes posteriors?)
Publicada

25/de maig/2022

contestada

26/de maig/2022

PREGUNTA: En relació amb els Contractes posteriors relacionats amb l¿objecte del plec, no ens queda clar si serà un procés de licitació nou o un encàrrec directe o vinculant a l¿equip adjudicatari (amb la mateixa composició professional? es pot canviar o reduir el grup per desenvolupars els contractes posteriors?) RESPOSTA I: Els contractes posteriors de cada lot es podran adjudicar a l'adjudicatari del lot que correspongui mitjançant un procediment negociat sense publicitat, sempre que es facin a favor del mateix licitador. L'adjudicatari ha de ser el mateix, sigui persona física, jurídica o UTE, en aquest cas, qualsevol canvi en la composició de la UTE haurà d'estar emparat en les condicions indicades a l'article 69 de la LCSP i estar expressament autoritzat per BIMSA.
Hola, bon dia, segons he entès en els plecs en aquesta fase els tècnics especialistes col·laboradors solament hauran d¿acreditar la seva solvència via DEUC, i hauran de signar una declaració de compromís dient que col·laboraran amb l¿autor en cas de ser aquest seleccionat. És correcte? En cas contrari, és necessari en aquesta fase aportar l¿indicat en l¿apartat forma d¿acreditació de l¿apartat D del punt 2.2 del plec de clàusules administratives? Entenc que aquesta pregunta és vàlida també per als autors. Per a acreditar la solvència, a més de les declaracions responsables i DEUC, és necessari aportar en aquesta fase l¿indicat en l¿apartat forma d¿acreditació de l¿apartat C del punt 2.2 del plec de clàusules administratives? Moltes gràcies per endavant
Publicada

20/de maig/2022

contestada

26/de maig/2022

En el moment de presentació de les propostes caldrà aportar dins del Sobre A el DEUC del concursant i una "Declaració responsable representant empresa" en la qual es proposa a l'AUTOR/A del projecte, amb indicació de la seva titulació acadèmica i que compleix amb la solvència exigida, així com la resta de documentació i declaracions que s'indiquen a clàusula 9 del Plec. La persona proposada com a Autor/a també haurà de signar aquesta declaració responsable en senyal de conformitat. El concursant haurà d'aportar també dins del Sobre A una "Declaració responsable relativa al compromís d'adscripció de medis personals", en la que exclusivament s'haurà de comprometre a adscriure a l'execució del contracte als ESPECIALISTES establerts a la clàusula 6 del Plec, de conformitat amb l'Annex núm. 1-G del Plec de Bases, sense necessitat d'identificar-los ni d'obtenir en aquest moment el compromís de col·laboració de cadascun d'ells. Només si el concursant en el moment de presentar la seva proposta és coneixedor de les entitats que té intenció de subcontractar per a satisfer l'objecte de la licitació haurà d'indicar aquesta circumstancia en el DEUC i dites entitats també hauran de presentar un altre DEUC separat degudament signat. La documentació acreditativa de la solvència tècnica o professional de l'AUTOR i dels ESPECIALISTES, amb la seva identitat i la seva conformitat a la col·laboració, s'exigirà en el moment en què es requereixi per part de l'òrgan de contractació al proposat com a guanyador, dins del termini atorgat a l'efecte (10 dies hàbils), amb l'advertiment d'exclusió en cas que no quedin acreditades tals circumstàncies en temps i forma, de conformitat amb el previst a la clàusula 13.1 del Plec.
Hola bon dia, voldria saber si la memòria ha de ser completament escrita o es pot incloure croquis, esquemes gràfics etc. Moltes gràcies.
Publicada

20/de maig/2022

contestada

26/de maig/2022

La memòria pot incloure croquis, gràfics, esquemes o el que es consideri, amb contingut suficient per poder valorar tots els apartats de l'Annex núm. 5 del plec. La memòria lliurada, amb croquis o no, no pot excedir el màxim de 5 pàgines en format Din A4 amb les característiques definides en el plec.
Els grups de professionals o UTE que es presenta com autors, es comprometen, en el cas de guanyar el concurs, a la realització de pressupost base de la licitació (estudis previs, sessions de cocreació, avantprojecte, renders), però, tenen l obligació de desenvolupar els possibles contractes posteriors (projecte executiu, memòria ambiental i estudi de seguretat i salut, assistència tècnica a la direcció d obra) amb la mateixa composició professional? Es pot canviar o reduir el grup per desenvolupar els contractes posteriors?
Publicada

19/de maig/2022

contestada

26/de maig/2022

Els contractes posteriors de cada lot es podran adjudicar a l'adjudicatari del lot que correspongui mitjançant un procediment negociat sense publicitat, sempre que es facin a favor del mateix licitador. Qualsevol canvi en la composició de la UTE haurà d'estar emparat en les condicions indicades a l'article 69 de la LCSP i estar expressament autoritzat per BIMSA.