Carregant

Si us plau, esperi


026/999.2024.010
Servei d'assistència tècnica per a l¿execució d¿obres del Pla Endreça del Departament Vertical d¿Obres Estandarditzades.

Servei d'assistència tècnica per a l¿execució d¿obres del Pla Endreça del Departament Vertical d¿Obres Estandarditzades.


Import sense IVA
409.131,19 EUR
Estat
Avaluació
Periode de sol·licituds
22/de març/2024 - 22/d’abr./2024 13:00

Tipus de contracte Tipus de procediment SARA Valor estimat codi CPV
Serveis
Obert
2.809.293,21 EUR
codi CPV
71356200-0 Serveis d'assistència tècnica Forma de presentació

Estructura de l'oferta

  • Documentació administrativa
    • [BIMSA]. Documentació Administrativa.
  • Oferta tècnica
    • [BIMSA]. Oferta avaluable mitjançant criteris sotmesos a judici de valor.
  • Oferta econòmica i criteris automàtics
    • [BIMSA] Oferta avaluable mitjançant fórmules matemàtiques i criteris automàtics

Documents i enllaços publicats de l'expedient

Document
Plec tècnic

PPT

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Memòria justificativa

Descarregar

Documents addicionals a publicar

Resolució aprovació expedient

Descarregar

Plec administratiu

Pliego administrativo

Descarregar

Per poder formular preguntes ha d'estar prèviament registrat, o bé manifestar l'interès mitjançant la inscripció d'una sol·licitud
Respecte a la present licitació tenim els següents dubtes: 1) No hi han les notes numerades a peu de pàgina (PAG. 14-15-16 del PCAP) que aclareixin els apartats corresponent a la solvència dels tècnics proposats per les diferents titulacions. Preguem que es publiquin aquestes notes que poden ser importants a l hora de designar internament els perfils a presentar. 2) POSICIÓ 1: el perfil per a la posició 1. Haver redactat, en qualitat d¿autor/a de projecte i/o direcció de les obres en els darrers CINC (5) anys, un projecte d¿una infraestructura en àmbit urbà (PEC no inferior a 5.000.000 d¿euros IVA inclòs). a. Es considera vàlid acreditar haver redactat com autor memòries valorades? b. Amb la expressió...Haver redactat, en qualitat dautor/a de projecte i/o direcció de les obres s entén que el Projecte Manager pot acreditar la seva solvència com autor de projecte O únicament director de obra? Moltes gracies
Publicada

26/de març/2024

contestada

12/d’abr./2024

Bon dia, La resposta als seus dubtes: Pregunta 1: El text que falta és el següent: 7) Titulat competent: qualsevol titulació que habiliti legalment pel desenvolupament de l'exercici de les funcions indicades en el Plec. Barcelona d'Infraestructures Municipals, SA, es reserva la possibilitat de sol·licitar que s'acrediti la condició de titulació habilitant en cas de dubte. Pregunta 2: A. Estem parlant d'una actuació, si l'autor hagués fet una memòria valorada no inferior a l'import indicat, seria correcte. B. La resposta és afirmativa: el PM pot acreditar la seva solvència bé com a redactor del Projecte bé com a Director d'Obra.
Buenos días, La pregunta es la siguiente: ¿Es incompatible la ejecución de este contrato con cualquiera de los derivados de Redacción de Proyectos Ejecutivos o Memorias Valoradas y Direcciones de Obra de actuaciones dentro del Pla Endreça? Un saludo.
Publicada

02/d’abr./2024

contestada

18/d’abr./2024

Buenos días, No es incompatible la ejecución de este contrato con cualquiera de los contratos citados. Saludos.