Carregant

Si us plau, esperi

Preguntes freqüents

l'Ajuntament de Barcelona, de conformitat amb el que disposa la disposició addicional setzena de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en endavant LCSP, i en compliment del principi de transparència en la contractació i d'eficàcia i eficiència de l'actuació administrativa, estableix la utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en els procediments contemplats en el citat text legal, així com amb el que disposa la disposició addicional única del Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic; i l'ordenança municipal d'administració electrònica aprovada pel plenari del Consell Municipal en sessió del dia 21 de desembre de 2018 i publicada al Butlletí Oficial de la Província en 1 de febrer de 2019, a aquests efectes, es procedirà a tramitar els expedients per mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en tots els tràmits propis dels expedients de contractació, fins a la seva formalització, incloent la presentació d'ofertes, la seva valoració, les comunicacions, requeriments i notificacions.

És per això que, quan així estigui previst en el plec administratiu, totes les empreses podran presentar les seves ofertes i soŀlicituds de participació a través de la Plataforma de contractació pública electrònica que l'Ajuntament posa a la seva disposició.

En aquesta Plataforma de Licitació Electrònica les empreses interessades tenen a la seva plena disposició tota la documentació relativa a la tramitació en curs, així com un canal de comunicació directa amb l'òrgan de contractació pública de l'Ajuntament, on respondre peticions d'aclariment, presentar les ofertes i rebre les notificacions, així com l'exercici de qualsevol altre dret que la normativa de contractació li confereixi.

La plataforma de contractació pública compleix íntegrament amb tots els requisits legals i tècnics exigits per la LCSP i altra normativa d'aplicació, garantint en tot moment:

 1. Les eines i dispositius utilitzats no són discriminatoris, trobant-se a disposició del públic de forma compatible amb les tecnologies de la informació i comunicació d'ús general.
 2. Tota la informació i les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica de les ofertes i sol·licituds de participació es troben a disposició de totes les parts interessades, sent d'ús general i àmplia implantació.
 3. Els sistemes de comunicacions per a l'intercanvi i emmagatzematge d'informació garanteixen la igualtat entre els licitadors la confidencialitat i la integritat de les dades transmeses als òrgans competents en la data assenyalada a tal efecte, de tal forma que en el cas de trencament de la confidencialitat de les dades, la violació pot detectar-se amb claredat.
 4. Les aplicacions permeten acreditar la data i hora de la seva emissió i recepció de les comunicacions, la integritat del seu contingut i el remitent i destinatari d'aquestes.
 5. Tots els actes i manifestacions de voluntat dels ens administratius o de les empreses licitadores o contractistes que tinguin efectes jurídics i s'emetin en la fase de tramitació i adjudicació del contracte són reconeguts com a autèntics mitjançant una signatura electrònica reconeguda d'acord amb la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, garantint tècnicament que la signatura s'ajusta a les disposicions d'aquesta norma.
 6. L'accés a aquesta plataforma electrònica és gratuït i permet fer la consulta i descàrrega dels plecs i altres documents del procediment de contractació, així com la presentació d'ofertes.

A continuació s'enumeren un conjunt de preguntes freqüents en els processos que es tramiten a la plataforma electrònica.

Aquesta secció conté preguntes freqüents sobre el procediment de contractació pública. Si se li plantegen preguntes d'un altre tipus, no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.

Què és la Plataforma Electrònica contractació?

La Plataforma Electrònica és el sistema que permet la presentació per mitjans electrònics d'ofertes i altres documents per a participar en els procediments d'adjudicació de contractes públics, a través d'Internet, amb totes les garanties legals de seguretat, confidencialitat de dades i secret d'ofertes.

L'Ajuntament mitjançant aquesta plataforma agilitza la gestió interna i facilita els tràmits administratius alhora que garanteix la transparència mitjançant la traçabilitat i seguretat de tot el procés d'adjudicació.

Els licitadors poden presentar els documents i obtenir informació sobre el desenvolupament del procediment i rebre notificacions per mitjans electrònics, evitant d'aquesta manera els desplaçaments.

Què necessito per poder presentar una oferta electrònica?

Utilitzar un certificat de signatura electrònica admès per l'Ajuntament, que podrà ser certificat de persona jurídica o bé de persona física si es tracta d'un empresari individual o del representant o apoderat de l'empresa.

Accedir al Sistema de l'Ajuntament, des de la Plataforma de Licitació Electrònica- Perfil de contractant- i seguir les instruccions per a la presentació electrònica dofertes.

Quins tipus de certificats de signatura es poden utilitzar?

Es poden utilitzar tots els certificats digitals admesos per l'Ajuntament. En aquest enllaç pot verificar els requisits tècnics necessaris, inclosos els certificats digitals admesos.

He de demanar algun permís per poder realitzar els enviaments electrònics?

No cal permís especial; n'hi ha prou que en el Plec de Clàusules Administratives del contracte objecte de tramitació, es declari expressament que s'admet la presentació electrònica d'ofertes, es descarregui l'aplicació de presentació d'ofertes i s'identifiqui correctament en el sistema amb el seu certificat digital.

Com es presenten les ofertes electrònicament?

  Juntament amb la convocatòria de cadascuna de les licitacions trobareu una opció que li permet descarregar una "Sol·licitud" d'oferta que conté tota la informació necessària per preparar l'oferta. Per obrir la sol·licitud ha d'haver descarregat l'Aplicació de Presentació d'Ofertes, que li permet preparar l'oferta sense estar connectat a la plataforma.
 • Presentació d'ofertes (formulari web)

  Juntament amb la convocatòria de cadascuna de les licitacions trobarà una opció que li permet accedir al formulari d'una "Sol·licitud" d'oferta que conté tota la informació necessària per preparar i enviar l'oferta.

  No cal elaborar l'oferta en un únic acte. La plataforma permet l'elaboració parcial de les ofertes emmagatzemant el seu contingut xifrat amb contrasenya fins a la seva enviament definitiu.

Qui signa les ofertes?

L'aplicació de presentació d'ofertes funciona de manera que se signa l'oferta en la seva totalitat juntament amb la documentació aportada, aquesta firma és la corresponent a la persona que presenta l'oferta, que ha de comptar amb poder suficient que l'autoritza per actuar i operar a la Plataforma de Licitació Electrònica. De manera separada cada document aportat dins de l'oferta es pot signar individualment per una altra persona o diverses amb qualsevol eina de signatura d'arxius, preferiblement de PDF.

La persona que fa la presentació ha de tenir poders per presentar ofertes. En cas de no tenir-los, el Portal de Contractació admetrà la presentació de l'oferta, però serà la pròpia Mesa de contractació la qual posteriorment i un cop acreditada la representació legal podrà decidir si admet o no l'oferta presentada.

Pot una empresa registrar-se i presentar una oferta amb el DNI electrònic o un certificat físic d'un dels treballadors si aquest és un dels apoderats?

Sí, és possible.

Quan s'hagi descarregat l'aplicació d'ofertes i la sol·licitud de l'expedient al qual va a presentar oferta, en la inscripció inicial haurà d'omplir les dades de l'empresa en qüestió i les dades dels representants, tant apoderats com interessats, indicant per a cada un d'ells els codis de document (NIF) als quals se'ls atorgarà l'autorització.

Què passa quan en una empresa no és vàlida la signatura d'un únic apoderat per realitzar la presentació d'ofertes, sinó que tenen signatura mancomunada i es requereix la signatura de dos o més apoderats?

L'aplicació de presentació d'ofertes, amb la qual es realitza el registre i la presentació de l'oferta permet incloure més d'un apoderat, utilitzant cadascun d'ells el seu propi certificat.

Òbviament, aquestes persones han de tenir poders per presentar ofertes.

Puc aportar còpies digitalitzades dels documents?

La documentació requerida haurà d'estar signada digitalment mitjançant l'Apoderat/s de l'empresa, preferiblement en format PDF.

Quan es tracti de documentació en paper que hagi de ser digitalitzada, es pot aportar garantint el representant amb la seva signatura electrònica la seva fidelitat amb l'original. L'Administració podrà sol·licitar la confrontació del contingut de la còpia i amb caràcter excepcional requerir al particular l'exhibició del document o de la informació original.

Per a més informació, Reial Decret 1671/2009, de 6 novembre, al capítol III, "Normes específiques relatives als documents electrònics aportats pels ciutadans" en el seu Article 48 - Imatges electròniques aportades pels ciutadans- diu el següent:

 1. De conformitat amb l'article 35.2 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, els interessats podran aportar a l'expedient, en qualsevol fase del procediment, còpies digitalitzades dels documents, la fidelitat amb l'original la garantiran mitjançant la utilització de signatura electrònica avançada. L'Administració pública pot sol·licitar del corresponent arxiu la confrontació del contingut de les còpies aportades. Davant la impossibilitat d'aquesta confrontació i amb caràcter excepcional, pot requerir al particular l'exhibició del document o de la informació original. L'aportació de les còpies implica l'autorització a l'Administració perquè accedeixi i tracti la informació personal continguda en aquests documents. Les esmentades imatges electròniques mancaran del caràcter de còpia autèntica.
 2. Les imatges electròniques presentades pels ciutadans s'han d'ajustar als formats i estàndards aprovats per a aquests processos en l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat. En cas d'incompliment d'aquest requisit, es requerirà a l'interessat per esmenar el defecte advertit, en els termes que estableix l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

  Advertiment: Aquest article 48 es mantindrà en vigor fins al dia 2 d'octubre de 2020, moment en el qual produiran els efectes de les previsions relatives al registre electrònic d'apoderaments, registre electrònic de punts d'accés general electrònic de l'Administració i arxiu únic electrònic, tal com preveu la disposició derogatòria única.2.g) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre i la disposició final setena, en la redacció donada per l'art. 6 del Reial Decret-Llei 11/2018, de 31 d'agost.

Es poden descarregar directament els plecs de condicions de totes les convocatòries publicades?

En aquest lloc es publiquen els documents de convocatòries concretes (seccions Plec de condicions, Criteris d'adjudicació i Documents requerits). No obstant això, la possibilitat d'accedir als plecs de condicions depèn del procediment aplicable a cada convocatòria.

Com puc saber si s'ha publicat alguna correcció d'errors per a una convocatòria concreta?

Les correccions d'errors dels anuncis o Plecs es publiquen també al Perfil de contractant. En cas d'haver-hi una correcció d'errors, la convocatòria (secció Veure detalls) presentarà un enllaç directe a la correcció d'errors.

Si ha estat seleccionat per participar en un procediment restringit o negociat o un diàleg competitiu, la subscripció a les actualitzacions i recordatoris s'activarà de forma automàtica, un cop concedit l'accés al plec de condicions.

Com preparar la sol·licitud de participació en una convocatòria?

Si voleu participar en una convocatòria d'acord amb un procediment restringit o negociat, un diàleg competitiu o una convocatòria de manifestació d'interès, haurà de presentar primer una sol·licitud de participació. Tots els documents i les dades que s'han d'adjuntar a la sol·licitud de participació s'enumeren en l'anunci publicat en el Perfil del contractant. Per ajudar a la preparació d'alguns documents facilitem uns models que poden descarregar-se en la secció "Formularis i plantilles".

Com elaborar l'oferta?

A la secció Plec de condicions de cada convocatòria s'estableixen tots els documents i la informació que cal adjuntar a la corresponent oferta.

Les ofertes i les sol·licituds de participació poden presentar-se durant el termini establert en aquest lloc web i en l'anunci publicat en el Perfil del contractant.

Si presenta ofertes o sol·licituds de participació a través de l'eina de presentació electrònica d'ofertes, haurà de realitzar la pujada de la informació abans del termini estipulat.

La nostra empresa ha estat convidada per presentar oferta a un expedient negociat sense publicitat, però en intentar accedir al Portal de Contractació Electrònica, després de seleccionar el certificat no apareix l'expedient al qual hem de presentar oferta

Si accedeix mitjançant un certificat jurídic (o de representant), en aquest ha de constar el CIF de l'empresa que ha estat convidada a licitar.

Si accedeix mitjançant un certificat físic, el NIF del certificat ha d'estar donat d'alta com a representant de l'empresa convidada a la tramitació.

Qui té accés a les meves dades?

L'aplicació de presentació electrònica d'ofertes xifra totes les dades que es presenten a través d'aquesta plataforma (dades presentades la inscripció en una convocatòria, així com les preguntes) per protegir la seva confidencialitat i integritat. Únicament el personal autoritzat de l'Ajuntament tindrà accés a les dades introduïdes. Les dades es tractaran amb l'únic propòsit a què estiguin destinats. Si la resposta a una pregunta conté informació que ha de ser accessible a tots els participants en la convocatòria, es faran públiques la pregunta i la resposta, i ambdues seran accessibles a tots els participants en la convocatòria, però, abans, tant la pregunta com la resposta es redactaran en termes generals, per evitar qualsevol referència al participant que va remetre la pregunta.

És possible accedir a la convocatòria un cop conclosa, o quan s'hagi adjudicat el contracte?

Sí, però només durant un període de temps determinat.

Un cop s'adjudica el contracte, les licitacions queden tancades, i això es notifica a tots els participants en la convocatòria. L'anunci de l'adjudicació del contracte es publica al Perfil del contractant .

Les convocatòries de manifestació d'interès queden tancades quan caduca la llista establerta sobre la base de la convocatòria, el que es notifica a tots els participants en la convocatòria.

Hi ha un termini per demanar informació addicional i rebre una resposta?

Ha de transmetre'ns el més aviat qualsevol pregunta relacionada amb una convocatòria concreta, per poder rebre ràpidament una resposta.

l'Ajuntament es compromet a contestar en un termini inferior a 5 dies a partir de la recepció d'una sol·licitud, sempre que aquesta s'hagi presentat abans que finalitzi el termini de presentació d'ofertes.

Com obtenir ajuda si es produeix una incidència durant el procés de contractació?

Veure informació de SERVEI TÈCNIC DE SUPORT A LICITADORS PIXELWARE

Accés al Portal de Licitación
Presentación d'Ofertes (Aplicación d'escriptori)
Presentació d'ofertes (formulari web)
Notificacions
Registre de persones
Configuración de certificats
Errors tècnics del portal de Licitación